Energie en water

Water en energie zijn met elkaar verbonden. KWR onderzoekt de mogelijkheden om energie te besparen, terug te winnen en te genereren in de watercyclus. Ook kijken we naar de effecten van energiewinning en –opslag op de kwantiteit en kwaliteit van water. Hierbij streven we naar een geïntegreerde aanpak voor de hele waterketen.

Steeds meer aandacht voor water en energie

Water en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk aan:

 • Watergebruik en -zuivering kosten energie.
 • Productie van energie kost water.
 • Water is een goede energiedrager. 

De aandacht voor de water/energie-nexus groeit, mede door de klimaatdiscussie. De watersector kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de overheid.

KWR als kenniscentrum voor energie in de watercyclus

De afgelopen jaren hebben we veel onderzoek uitgevoerd naar water en energie. Het is onze ambitie uit te groeien tot een kenniscentrum voor energie in de watercyclus, met als centrale onderzoeksvraag: wat zijn de mogelijkheden om energie te besparen, terug te winnen en te genereren in de watercyclus? Daarnaast doen we onderzoek naar de impact van nieuwe vormen van zowel duurzame als fossiele energie (schaliegas) en van energieopslag (WKO) op de kwantiteit en kwaliteit van water.

Geïntegreerde aanpak voor hele waterketen

We willen voorzien in de kennisbehoefte van de sector en samen met partners nieuwe technologieën ontwikkelen. Onderzoek maakt inzichtelijk hoe de hele waterketen (ondergrond, waterbedrijf, in huis & industrie, riolering, RWZI) energie kan besparen, hergebruiken en genereren. De geïntegreerde aanpak (water én energie) draagt bij aan de duurzaamheid en efficiency van de gehele waterketen.

KWR werkt aan de volgende onderzoeksonderwerpen

Energie en warmte (terug)winning in de waterketen 

 • Koude en warmtewinning uit ruwwater en drinkwater
 • Warmteterugwinning uit afvalwater
 • Hergebruik van energie uit membraanconcentraten.

Kansen en risico’s van nieuwe energievormen 

 • Koude-/warmte opslag en geothermie
 • Energieopslag in zoutgradiënten (Blue Battery)
 • Schaliegas. 

Energiebesparing en energie-efficiënte technologie  

 • Energieoptimalisaties van drinkwaterproductie en distributie
 • Energiebesparing bij huishoudelijk (warm)watergebruik
 • Eutectic freeze crystallization voor (terug)winning van mineralen en nutriënten
  Bij eutectische vriekristallisatie verlagen we de temperatuur en kristalliseren specifieke zouten uit bij hun eutectisch vriespunt. Verschillende zouten in water hebben verschillende eutectische vriespunten. Op dit punt kristalliseert er naast ijs, ook zout uit. De scheiding van de zuivere ijs en zoutkristallen vindt plaats op basis van dichtheidsverschillen; de dichtheid van ijs is lager dan die van water en de dichtheid van zout is hoger.
 • Efficiënte ontzoutingstechnologie die gebruik maakt van aanwezige gradiënten. 

Dit onderzoek staat niet op zich

Het onderwerp energie heeft een duidelijke relatie met de thema’s klimaat (onderzoek aan adaptatie) en afvalwater (onderzoek energie uit afvalwater) bij KWR. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats met en voor de waterbedrijven (onder andere in het BTO-programma Water en Energie), de Reststoffenunie, en in het kader van TKI Watertechnologie

Login

 

Username Password
Remember me