TKI Watertechnologie: innoveren via privaat-publieke samenwerking

Water vormt een van de economische topsectoren die door het ministerie van Economische Zaken zijn aangewezen. Om innovaties te stimuleren en economische waarde te creëren uit ontwikkelde kennis, is eind 2012 de TKI-regeling (Topconsortia Kennis en Innovatie) van kracht geworden. Private ondernemingen en onderzoeksorganisaties spelen een centrale rol in de samenwerkingsprojecten, waarin voor gezamenlijke rekening en risico onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast vallen ondersteunende innovatieactiviteiten onder de TKI-regeling. 

Welke zijn de centrale contactpunten?

TKI Watertechnologie kent verschillende (onderzoeks)organisaties als ingangskanaal:

  1. MKB-loket: algemene informatie en coördinatie
  2. STW en NWO: projecten primair gedreven vanuit wetenschappelijke vraagsturing (universitaire instellingen)
  3. Wetsus en TNO: projecten primair gedreven vanuit commerciële vraagsturing
  4. KWR en Deltares: projecten primair gedreven vanuit eindgebruikers in de publieke sector

Een van de doelstellingen van TKI Watertechnologie is het stimuleren van samenwerking in de waterketen om zo een hogere efficiëntie van de ingezette middelen te bewerkstelligen. Gestuurd wordt op privaat-publieke samenwerking in de ‘gouden driehoek’, bedrijfsleven – wetenschap – overheid.

Hoe komen projecten tot stand?

Ondernemingen die zelf willen investeren in onderzoek en innovatie, en die zich hierin willen laten ondersteunen door een onderzoeksorganisatie via de TKI-regeling, benaderen een van bovengenoemde ingangskanalen. Elke organisatie heeft in dit kader een eigen systeem ontwikkeld om met ondernemingen tot passende samenwerkingsprojecten en innovatieactiviteiten te komen. In alle gevallen zijn de projecten vraaggestuurd. De onderzoeksorganisaties zijn primair verantwoordelijk voor het maken van de projectplannen, vanzelfsprekend in samenspraak met de betrokken ondernemingen en andere projectpartners. Een breed samengestelde Programmaraad ziet erop toe dat de projectplannen tussen de verschillende onderzoeksorganisaties goed zijn afgestemd, dat doublures worden voorkomen en dat alle relevante terreinen voldoende aan bod komen.

Wat doet KWR voor TKI Watertechnologie?

In samenwerking met eindgebruikers in de publieke sector (drinkwaterleidingbedrijven, waterschappen en gemeenten), industriële eindgebruikers en met het bedrijfsleven (leveranciers, ingenieursbureaus) richt KWR vraaggestuurde onderzoeksprojecten in. KWR richt zich vooral op 'industriële samenwerkingsprojecten’ en 'experimentele ontwikkeling' conform de TKI-regeling. Hierbij zorgt het bedrijfsleven voor respectievelijk de helft of driekwart van de financiële projectinbreng (cash of in-kind), en komt de rest uit de zogenoemde TKI-toeslag.

Meedoen aan het TKI- Programma van KWR?

KWR start – in samenspraak met eindgebruikers en bedrijfsleven – sinds 2013 ieder jaar zo’n 20 TKI-projecten. Projectvoorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • Bijdrage aan de ‘circulaire economie’ en de innovatiethema’s van TKI Watertechnologie: ‘Resource Efficiency’, ‘Smart Water Systems’ en ‘Sustainable Cities’
  • Innovatief karakter
  • Kennisvermeerdering
  • Marktpotentieel (omvang x kans)
  • Kwaliteit van het consortium
  • Aansluiting bij het totale TKI Watertechnologie-programma

Neem voor algemene meer informatie over het TKI Programma van KWR contact op met Kees Roest, coördinator TKI Watertechnologie bij KWR.


Contact

Kees Roest
Kees Roest

Onderzoeker en projectmanager
Programma coordinator TKI Watertechnologie
030 60 69 531
kees.roest@kwrwater.nl

Jos Boere
Jos Boere

Manager Watersystemen en Technologie
Plv. Directeur
030 60 69 613
jos.boere@kwrwater.nl

Login

 

Username Password
Remember me